Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:

1. Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard;

2. De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden ingesteld;

3. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld door Karen van Gogh Permanente Make-up, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals vermeld op deze website. Prijzen op de website van Karen van Gogh Permanente Make-up BV zijn niet bindend. Bij afwijking wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld;

4. Karen van Gogh Permanente Make-up is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie;

5. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd;

6. Hergebruik van de informatie zoals vermeld op deze website is toegestaan, mits hier door Karen van Gogh Permanente Make-up uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.

Algemene voorwaarden Karen van Gogh Permanente Make-up

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van elle overeenkomst betreffende uiterlijke verzorging die wordt gesloten tussen Karen van Gogh Permanente Make-up en de cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Karen van Gogh Permanente Make-up behoudt zich het recht voor om de voorwaarden ten alle tijden te kunnen wijzigen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt heeft gevraagd om een behandeling en Karen van Gogh Permanente Make-up heeft aangegeven die behandeling uit te zullen voeren.

2.2 Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling informeert Karen van Gogh Permanente Make-up de cliënt over de ter zake geldende prijs, tenzij aannemelijk is dat de cliënt reeds op de hoogte is van de ter zake geldende prijs.

2.3 Afspraken met betrekking tot SPMU-behandelingen die online gemaakt worden via de website van Karen van Gogh Permanente Make-up is de cliënt verplicht om de tweede afspraak zelf in te plannen binnen 8-10 weken. Karen van Gogh Permanente Make-up is niet verantwoordelijk voor afspraken die niet meer gepland kunnen worden wegens volboeking en vakantie. De tweede afspraak binnen de 8-10 weken is alleen bedoeld voor cliënten die maximaal 10 weken geleden een nieuwe behandeling hebben laten uitvoeren. Deze is niet meer bij de prijs inbegrepen vanaf 10 weken. Indien de client de tweede afspraak na de termijn van 10 inboekt, dan zal Karen van Gogh Permanente Make-up het thans geldende tarief voor het bijwerken in rekening brengen.

Artikel 3 – Verplichtingen van Karen van Gogh Permanente Make-up

3.1 Op Karen van Gogh Permanente Make-up rust een inspanningsverplichtingen, dat wil zeggen dat de Karen van Gogh Permanente Make-up de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.

3.2 Karen van Gogh Permanente Make-up vraagt de cliënt naar informatie die relevant is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

3.3 Karen van Gogh Permanente Make-up is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voor of tijdens de behandeling. Informatie is vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsverplichting vervalt als op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Karen van Gogh Permanente Make-up wordt verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

3.4 Karen van Gogh Permanente Make-up zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroepscompetenties vallen.

3.5 Karen van Gogh Permanente Make-up behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds aan te passen. Prijswijzigingen worden 30 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en/of op de website vermeld.

Artikel 4 – Verplichtingen van de cliënt

4.1 De cliënt dient Karen van Gogh Permanente Make-up voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

4.2 De cliënt is verplicht alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Karen van Gogh Permanente Make-up mede te delen en is verplicht alle gegevens te verstrekken waarvan Karen van Gogh Permanente Make-up aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Ook dient de client de voor- en nazorginstructies door te nemen en deze te ondertekenen.

4.3 Indien de cliënt is verhinderd, dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan Karen van Gogh Permanente Make-up te melden uitsluitend schriftelijk via Whatsapp of een SMS-bericht, tenzij sprake is van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en de jurisprudentie daarover zegt. Cliënt dient Karen van Gogh Permanente Make-up te alle tijde zo spoedig mogelijk te informeren.

4.4 Indien de cliënt de in artikel 4.3 omschreven verplichting niet dan wel niet tijdig nakomt, is Karen van Gogh Permanente Make-up gerechtigd het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

4.5 De cliënt dient tijdig op de afspraak te verschijnen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Karen van Gogh Permanente Make-up de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aankomt, is Karen van Gogh Permanente Make-up gerechtigd de gehele afspraak te annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

4.6 De cliënt dient zich in de studio behoorlijk te gedragen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Karen van Gogh Permanente Make-up het recht de cliënt de toegang tot de studio te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Artikel 5 – Prijzen en betalingen

5.1 Betaling aan Karen van Gogh Permanente Make-up dient de cliënt direct na afloop van de behandeling en/of na afname van producten contant of per electronisch betaalverzoek te voldoen.

5.2 Bij een reeks behandelingen kan Karen van Gogh Permanente Make-up de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totale prijs. Het resterende deel van de totale prijs zal de cliënt direct na voltooiing van de reeks behandelingen contant dienen te voldoen.

5.3 Als in afwijking van de algemene voorwaarden is overeengekomen dat de betaling niet contant geschiedt, dient betaling te geschieden binnen twee dagen na de behandeling en/of de afname van producten op het door Karen van Gogh Permanente Make-up aangegeven bankrekening.

5.4 Na afloop van de in artikel 5.3 genoemde termijn is de cliënt – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – van rechtswege in verzuim en is cliënt aan Karen van Gogh Permanente Make-up een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd.

5.5 Hoewel de cliënt na afloop van de in artikel 5.3 genoemde termijn van rechtswege in verzuim verkeert, zendt Karen van Gogh Permanente Make-up de cliënt niettemin na het verstrijken van de vervaldatum een betalingsherinnering waarin de cliënt in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het verschuldigde te voldoen. Na afloop van deze veertiendagentermijn is Karen van Gogh Permanente Make-up bevoegd over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag. Indien Karen van Gogh Permanente Make-up derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 50 voor rekening van de cliënt.

5.6 Bij het inboeken van een online-afspraak dient de cliënt een aanbetaling te voldoen van 10% van het totale bedrag. Dit bedrag dient te worden voldaan op het moment dat de afspraak wordt gemaakt volgens de instructies van het betalingsplatform. De cliënt zal een digitale factuur ontvangen met een bevestiging van de aanbetaling en deze aanbetaling wordt in mindering gebracht van de totale prijs.

Verder gelden de voorwaarden genoemd in artikel 4.3. Indien de cliënt voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 4.3, dan mag de cliënt een nieuwe afspraak plannen binnen drie maanden ingaand vanaf de dag van de annulering.

5.7 Indien de cliënt zich inschrijft en vervolgens de overeenkomst van de basisopleidingen Powderbrows, lippigmentatie ,deepliner, eyeliner of een combinatie van de basisopleidingen powderbrows en lippigmentatie, eyeliner en lippigmentatie, powderbrows en eyeliner, powderbrows en lippigmentatie of voor de masterclasses powderbrows, lippigmentatie, eyeliner,eyeliner with shading, deepliner, powderbrows en 3D Hairstrokes annuleert of indien de overeenkomst door zijn/haar toedoen geen doorgang kan vinden, is hij/zij aan Karen van Gogh Permanente Make Up een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de opleiding/masterclass en het inhouden van de aanbetalingsbedrag van €500, tenzij de cliënt beslist om de opleiding/masterclass te verplaatsen naar een later datum die wordt vastgelegd binnen 48 uur na annulering. Het wijzigen van een basisopleiding of masterclass kan eenmaal plaatsvinden en is na deze verplaatsing definitief.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1 De door Karen van Gogh Permanente Make-up geleverde producten blijven haar eigendom, zolang de cliënt c.q. koper al het door hem of haar aan Karen van Gogh Permanente Make-up verschuldigde – rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere overeenkomsten daaronder begrepen – niet heeft voldaan.

6.2 Indien de cliënt c.q. de koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Karen van Gogh Permanente Make-up te allen tijde gerechtigd  om de door haar geleverde producten terug te halen. De cliënt c.q. koper is dan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 7 – Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling en/of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk te melden bij Karen van Gogh Permanente Make-up.

7.2 Karen van Gogh Permanente Make-up zal klachten afdoende onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Karen van Gogh Permanente Make-up is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door cliënt geleden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Karen van Gogh Permanente Make-up.

8.2 Karen van Gogh Permanente Make-up is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals bedrijfstagnatie en winstderving. Ook is Karen van Gogh Permanente Make-up nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

8.3 Karen van Gogh Permanente Make-up is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

8.4 Karen van Gogh Permanente Make-up is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de studio.

8.5 Karen van Gogh Permanente Make-up heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparaat, producten of andere goederen in de studio beschadigt.

Artikel 9 – Zorgverzekeraar

9.1 Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden kan een aantal behandelingen geheel dan wel gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking komen.

9.2 De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Karen van Gogh Permanente Make-up.

9.3 Karen van Gogh Permanente Make-up draagt zorg voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

9.4 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

9.5 Karen van Gogh Permanente Make-up is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op elke overeenkomst tussen Karen van Gogh Permanente Make-up en de cliënt alsmede elke aanbieding is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de met Karen van Gogh Permanente Make-up gesloten overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar Karen van Gogh Permanente Make-up is gevestigd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.

10.3 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Karen van Gogh Permanente Make-up. Op verzoek van de cliënt zal een kopie van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.