Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:

1. Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard;

2. De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden ingesteld;

3. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld door Karen van Gogh Permanente Make-up, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals vermeld op deze website. Prijzen op de website van Karen van Gogh Permanente Make-up BV zijn niet bindend. Bij afwijking wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld;

4. Karen van Gogh Permanente Make-up is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie;

5. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd;

6. Hergebruik van de informatie zoals vermeld op deze website is toegestaan, mits hier door Karen van Gogh Permanente Make-up uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.

Algemene voorwaarden Karen van Gogh Permanente Make-up

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van elle overeenkomst betreffende uiterlijke verzorging die wordt gesloten tussen Karen van Gogh Permanente Make-up en de cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Karen van Gogh Permanente Make-up behoudt zich het recht voor om de voorwaarden ten alle tijden te kunnen wijzigen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt heeft gevraagd om een behandeling en Karen van Gogh Permanente Make-up heeft aangegeven die behandeling uit te zullen voeren.

2.2 Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling informeert Karen van Gogh Permanente Make-up de cliënt over de ter zake geldende prijs, tenzij aannemelijk is dat de cliënt reeds op de hoogte is van de ter zake geldende prijs.

2.3 Afspraken met betrekking tot SPMU-behandelingen die online gemaakt worden via de website van Karen van Gogh Permanente Make-up is de cliënt verplicht om de tweede afspraak zelf in te plannen binnen 8-10 weken.
Karen van Gogh Permanente Make-up is niet verantwoordelijk voor afspraken die niet meer gepland kunnen worden wegens volboeking en vakantie. De tweede afspraak binnen de 8-10 weken is alleen bedoeld voor cliënten die maximaal 10 weken geleden een nieuwe behandeling hebben laten uitvoeren. Deze is niet meer bij de prijs inbegrepen vanaf 10 weken. Indien de client de tweede afspraak na de termijn van 10 weken inboekt, dan zal Karen van Gogh Permanente Make-up het thans geldende tarief voor het bijwerken in rekening brengen.

Artikel 3 – Verplichtingen van Karen van Gogh Permanente Make-up

3.1 Op Karen van Gogh Permanente Make-up rust een inspanningsverplichtingen, dat wil zeggen dat de Karen van Gogh Permanente Make-up de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.

3.2 Karen van Gogh Permanente Make-up vraagt de cliënt naar informatie die relevant is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

3.3 Karen van Gogh Permanente Make-up is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voor of tijdens de behandeling. Informatie is vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsverplichting vervalt als op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Karen van Gogh Permanente Make-up wordt verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

3.4 Karen van Gogh Permanente Make-up zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroepscompetenties vallen.

3.5 Karen van Gogh Permanente Make-up behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds aan te passen. Prijswijzigingen worden 30 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en/of op de website vermeld.

Artikel 4 – Verplichtingen van de cliënt

4.1 De cliënt dient Karen van Gogh Permanente Make-up voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

4.2 De cliënt is verplicht alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Karen van Gogh Permanente Make-up mede te delen en is verplicht alle gegevens te verstrekken waarvan Karen van Gogh Permanente Make-up aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een Informed Consent (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Ook dient de client de voor- en nazorginstructies door te nemen en deze te ondertekenen.

4.3 Indien de cliënt is verhinderd, dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen (48 uur) voorafgaande aan de afspraak aan Karen van Gogh Permanente Make-up te melden uitsluitend schriftelijk via Whatsapp, e mail of SMS-bericht, tenzij sprake is van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en de jurisprudentie daarover zegt. Cliënt dient Karen van Gogh Permanente Make-up ten alle tijde zo spoedig mogelijk te informeren.

4.4 Indien de cliënt de in artikel 4.3 omschreven verplichting niet dan wel niet tijdig nakomt, is Karen van Gogh Permanente Make-up gerechtigd het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

4.5 De cliënt dient tijdig op de afspraak te verschijnen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Karen van Gogh Permanente Make-up de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aankomt, is Karen van Gogh Permanente Make-up gerechtigd de gehele afspraak te annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

4.6 De cliënt dient zich in de studio behoorlijk te gedragen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Karen van Gogh Permanente Make-up het recht de cliënt de toegang tot de studio te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Artikel 5 – Prijzen en betalingen

5.1 Betaling aan Karen van Gogh Permanente Make-up dient de cliënt direct na afloop van de behandeling en/of na afname van producten contant of per electronisch betaalverzoek te voldoen.

5.2 Bij een reeks behandelingen kan Karen van Gogh Permanente Make-up de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totale prijs. Het resterende deel van de totale prijs zal de cliënt direct na voltooiing van de reeks behandelingen contant dienen te voldoen.

5.3 Als in afwijking van de algemene voorwaarden is overeengekomen dat de betaling niet contant geschiedt, dient betaling te geschieden binnen twee dagen na de behandeling en/of de afname van producten op het door Karen van Gogh Permanente Make-up aangegeven bankrekening.

5.4 Na afloop van de in artikel 5.3 genoemde termijn is de cliënt – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – van rechtswege in verzuim en is cliënt aan Karen van Gogh Permanente Make-up een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd.

5.5 Hoewel de cliënt na afloop van de in artikel 5.3 genoemde termijn van rechtswege in verzuim verkeert, zendt Karen van Gogh Permanente Make-up de cliënt niettemin na het verstrijken van de vervaldatum een betalingsherinnering waarin de cliënt in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het verschuldigde te voldoen. Na afloop van deze veertiendagentermijn is Karen van Gogh Permanente Make-up bevoegd over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag. Indien Karen van Gogh Permanente Make-up derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 50 voor rekening van de cliënt.

5.6 Bij het inboeken van een online-afspraak dient de cliënt een aanbetaling te voldoen van 50% van het totale bedrag. Dit bedrag dient te worden voldaan op het moment dat de afspraak wordt gemaakt volgens de instructies van het betalingsplatform. Alle prijzen zijn direct zichtbaar voor de cliënt op het betalingsplatform wanneer de cliënt de afspraak online inboekt. De cliënt zal een digitale factuur ontvangen met een bevestiging van de aanbetaling en deze aanbetaling wordt in mindering gebracht van de totale prijs. Online aanbetalingen worden om géén enkele reden terugbetaald. De cliënt is zelfverantwoordelijk voor het juist invoeren van zijn of haar contactgegevens alsmede voor het online inplannen van de correcte behandeling.
Karen van Gogh Permanente Make Up kan niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer de cliënt zelf een incorrecte behandeling heeft ingeboekt of deze wilt annuleren. Indien de cliënt een nieuwe afspraak maakt binnen 6 maanden, dan wordt het aanbetaalde bedrag in mindering gebracht.

Verder gelden de voorwaarden genoemd in artikel 4.3. Indien de cliënt voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 4.3, dan mag de cliënt een nieuwe afspraak plannen binnen drie maanden ingaand vanaf de dag van de annulering.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1 De door Karen van Gogh Permanente Make-up geleverde producten blijven haar eigendom, zolang de cliënt c.q. koper al het door hem of haar aan Karen van Gogh Permanente Make-up verschuldigde – rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere overeenkomsten daaronder begrepen – niet heeft voldaan.

6.2 Indien de cliënt c.q. de koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Karen van Gogh Permanente Make-up te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde producten terug te halen. De cliënt c.q. koper is dan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 7 – Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling en/of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk te melden bij Karen van Gogh Permanente Make-up.

7.2 Karen van Gogh Permanente Make-up zal klachten afdoende onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Karen van Gogh Permanente Make-up is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door cliënt geleden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Karen van Gogh Permanente Make-up.

8.2 Karen van Gogh Permanente Make-up is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals bedrijfstagnatie en winstderving. Ook is Karen van Gogh Permanente Make-up nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

8.3 Karen van Gogh Permanente Make-up is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

8.4 Karen van Gogh Permanente Make Up is niet verantwoordelijk voor eventuele medische gevolgen en risico’s ten gevolge van de behandelingen die worden uitgevoerd bij Karen van Gogh Permanente Make Up. Wanneer de cliënt in de behandelruimte aanwezig is en mondeling akkoord geeft op het starten van de behandeling(en), gaat de cliënt direct akkoord met de algemene voorwaarden van Karen van Gogh Permanente Make Up. Hierbij neem de cliënt de verantwoordelijkheid over alle nazorg, risico’ s of complicaties ten gevolge van een door Karen van Gogh Permanente Make Up uitgevoerde behandeling.

8.5 Karen van Gogh Permanente Make-up is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de studio.

8.6 Karen van Gogh Permanente Make-up heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparaat, producten of andere goederen in de studio beschadigt.
Karen van Gogh meldt ten alle tijden diefstal bij de politie. In de salon is een beveiligingscamera aanwezig.

Artikel 9 – Zorgverzekeraar

9.1 Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden kan een aantal behandelingen geheel dan wel gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking komen.

9.2 De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Karen van Gogh Permanente Make-up.

9.3 Karen van Gogh Permanente Make-up draagt zorg voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

9.4 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

9.5 Karen van Gogh Permanente Make-up is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op elke overeenkomst tussen Karen van Gogh Permanente Make-up en de cliënt alsmede elke aanbieding is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de met Karen van Gogh Permanente Make-up gesloten overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar Karen van Gogh Permanente Make-up is gevestigd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.

10.3 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Karen van Gogh Permanente Make-up. Op verzoek van de cliënt zal een kopie van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

Artikel 11- Academy

11.1 Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Karen van Gogh Permanente Make Up en de cursist als weergegeven op het bestelformulier.

Algemene begripsbepalingen

11.2 De Academy van Karen van Gogh Permanente Make Up te Huizen, Noord-Holland.
11.3 De cursist: degene die zich na ondertekening van het online inschrijfformulier of via mail heeft ingeschreven voor een van de door Karen van Gogh Permanente Make Up georganiseerde basisopleidingen en masterclasses.
11.4 De website: informatie omtrent de basisopleidingen en of masterclasses van Karen van Gogh Permanente Make Up waarin alle gegevens staan die van belang zijn voor de betreffende basisopleidingen en masterclasses.
11.5 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie.

De Basisopleidingen/ Masterclasses

11.6 Karen van Gogh verzorgt de basisopleidingen en masterclasses zoals deze vermeld staat op de website.

Aanmelding

11.7 De overeenkomst tussen Karen van Gogh permanente Make Up en de cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij de ontvangst van het online inschrijfformulier op de website of inschrijving via de mail, treedt de overeenkomst in werking. De cursiste ontvangt een bevestiging van Karen van Gogh Permanente Make Up van inschrijving. De cursiste dient iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan Karen van Gogh Permanente Make Up te melden.

Kosten van de basisopleidingen/masterclasses

11.8: Aan de basisopleidingen en masterclasses zijn de volgende kosten verbonden:
Lesgeld: Karen van Gogh Permanente Make Up bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit op de website.
11.9 Leermiddelen en materialen: Karen van Gogh Permanente Make Up bepaalt de kosten voor de leermiddelen en het werkmateriaal en vermeldt deze op de website

Betalingen lesgeld

11.10 Karen van Gogh Permanente Make Up bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.
11.11 Betalingen van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijven te worden voldaan. Aanbetalingen worden niet geretourneerd.
11.12 Karen van Gogh Permanente Make Up mag cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldaan, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

Annulering van een basisopleiding/masterclass

11.13 Indien de basisopleiding of masterclass door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:

• Annulering dient schriftelijk te worden voldaan bij Karen van Gogh Permanente Make Up.
• De bedenktijd bedraagt 7 dagen na aanmelding en indien de cursist binnen deze termijn schriftelijk opzegt, zal de gedane aanbetaling 100% worden gerestitueerd.
• Bij annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de basisopleiding of masterclass is de cursist 40% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van €1000.
• Bevestiging van de opzegging wordt door de Academy schriftelijk gedaan.
• De aanbetaling wordt in geen enkel geval terugbetaald.

Verzuim

11.14 Het verzuim geeft geen recht op gedeeltelijk of gehele terugbetaling van het lesgeld.

Invordering van het lesgeld

11.15 Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de cursist in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde lesgeld, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- en eventuele proceskosten.

Materialen

11.16 Karen van Gogh Permanente Make Up bepaalt welke materialen en lesboeken tijdens de opleiding gebruik worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden.

Aansprakelijkheid

11.17 Karen van Gogh Permanente Make Up is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.
11.18 Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op de cursist worden verhaald.
11.19 De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

Lestijden

11.20 Karen van Gogh Permanente Make Up is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleidingsdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen.

Auteursrecht

11.21 De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.
11.22 Op het door Karen van Gogh Permanente Make up ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht.
11.23 Het materiaal binnen de organisatie van Karen van Gogh Permanente Make Up mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Karen van Gogh Permanente Make Up.

Diploma’s en Certificaten

11.24 Bij voldoende resultaat ontvang je na het afronden van de basisopleiding of masterclass een certificaat. Dit certificaat ontvang je op het einde van de basisopleiding of masterclass.
11.25 Bij onvoldoende resultaat kan je na een periode van intensief training (onder onze begeleiding op afstand) alsnog een kosteloos examen afleggen. Daarna zal beoordeeld worden of je in aanmerking komt voor een certificaat van Karen van Gogh Permanente Make Up. Mocht besloten worden dat er nog niet voldoende gescoord is, kan eventuele verdere begeleiding van toepassing zijn in de Academy van Karen van Gogh Permanente Make Up. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze worden voorafgaand duidelijk vermeld bij de cursist schriftelijk en dienen bevestigd te worden via de mail door de cursist.
11.26 Aan de diploma’s en certificaten van Karen van Gogh Permanente Make Up kunnen geen rechten worden ontleend.

Studie informatie

11.27 Druk-en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de basisopleidingen en masterclasses op de website voorbehouden.